‘He mauri te reo Māori nō
Aotearoa māu, mā tātou

katoa’

REO MĀORI AN

ESSENTIAL PART OF

NEW ZEALAND FOR YOU, FOR US ALL’

Ahakoa iti, ākona, kōrerotia – Learn a little, use a little